Cherishing Christmas > 이전전시

본문 바로가기

이전전시

Cherishing Christmas

페이지 정보

작성자 admin 작성일 24-01-24 14:54 조회 938회 댓글 0건

본문

관람 정보

전시기간 2023.12.05-2024.01.21
관람시간 화요일-일요일 10:00-18:00
관 람 료 -
휴 관 일 매주 월요일은 휴관입니다.
관람문의 02-3676-8741~2


7f776602a3fb0882eb425e58400eb86f_1706079890_124.png

Cherishing Christmas 

_

6f130e8cbe75bd16f42037ef9360527a_1706425750_2434.jpg

Mon Sapin 

_

6f130e8cbe75bd16f42037ef9360527a_1706425223_8197.png

6f130e8cbe75bd16f42037ef9360527a_1706425557_345.jpg

Gry _ Sif
  
 
6f130e8cbe75bd16f42037ef9360527a_1706427644_5152.png  6f130e8cbe75bd16f42037ef9360527a_1706427648_473.png  6f130e8cbe75bd16f42037ef9360527a_1706427657_7754.png  6f130e8cbe75bd16f42037ef9360527a_1706427663_8233.png

UNHCR / Made51

유엔난민기구 (UNHCR)의 2023 MADE51 Holiday collection
공정무역 원칙에 입각해 장인들이 제작한 제품 구매를 통해 난민 구호를 실천

_
6f130e8cbe75bd16f42037ef9360527a_1706425668_7827.png
6f130e8cbe75bd16f42037ef9360527a_1706426261_5581.png

Miss Coco

_

6f130e8cbe75bd16f42037ef9360527a_1706425405_2153.jpg

6f130e8cbe75bd16f42037ef9360527a_1706425411_6699.jpg

Koustrup & co

_

6f130e8cbe75bd16f42037ef9360527a_1706425986_1237.png

6f130e8cbe75bd16f42037ef9360527a_1706426004_1288.jpg

Silaiwali

버려진 천을 업사이클링한 아름다운 친환경 수공예 장식품

_

6f130e8cbe75bd16f42037ef9360527a_1706426110_9883.jpg
6f130e8cbe75bd16f42037ef9360527a_1706426119_4141.jpg

Yuko Kikuchi

_
 
6f130e8cbe75bd16f42037ef9360527a_1706424795_2354.png

Atelier Catherine Masson

_

6f130e8cbe75bd16f42037ef9360527a_1706424979_747.png
Birambi
 
_

6f130e8cbe75bd16f42037ef9360527a_1706425607_6529.jpg
 
Melanie Sherman

_

6f130e8cbe75bd16f42037ef9360527a_1706426167_1933.png
 
Javier Calleja 

_

 
미술관소개 © 2024. MUSEUM WAVE ALL RIGHTS RESERVED.